Xunta de Galicia Details

A Xunta aparece definida no Estatuto de Autonomía, aprobado en 1981, como órgano colexiado do Goberno de Galicia. Na actualidade, a Xunta está composta polo presidente e dez conselleiros. A comunidade exerce as...
A Xunta aparece definida no Estatuto de Autonomía, aprobado en 1981, como órgano colexiado do Goberno de Galicia. Na actualidade, a Xunta está composta polo presidente e dez conselleiros. A comunidade exerce as súas funcións administrativas a través da Xunta e dos seus entes e órganos dependentes.Correspóndelle á Xunta aprobar os regulamentos xerais dos seus propios tributos e elaborar as normas regulamentarias precisas para xestionar os impostos estatais cedidos de acordo cos termos desta cesión e a elaboración e aplicación do orzamento da Comunidade Autónoma de Galicia, que deben ser examinados polo Parlamento.A Xunta tamén se encarga de coordinar a actividade das Deputacións Provinciais do seu territorio naquelo que afecte dun xeito directo ao interese xeral de Galicia, e para iso unirá os orzamentos que elas elaboren de seu. Así mesmo, poderá encomendar a execución dos seus acordos ás devanditas deputacións, que serán as encargadas de levar a cabo as funcións transferidas polo Executivo autonómico.
Employees
Location
Santiago de Compostela, Galicia

Employees

Servizo de Gardacostas
Maestro de enseñanza primaria
Maestro de enseñanza primaria
personal laboral
Profesor de matemáticas

Prospect on LinkedIn

Find verified emails and direct dial mobile numbers of contacts on LinkedIn, and sync them with your CRM instantly
Download ExtensionRepresents linkedin prospector
Browse Apollo's Directories

"We love the interface, the experience, and most importantly… the results."

Erik Straub

Chief Marketing Officer, Kickfurther

"Using Apollo, we’ve solved the biggest problem for every business, the lead problem. We are now constrained by sales time and no longer lack interested prospects."

Michael Transon

CEO, Victorious

Ready to try it out?

Get started for free, then add your whole team. You can always talk to sales if you’re interested in advanced plans.